Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

FN-panel tyst om medborgardeltagande och representation

New York City, NY, USA - August 22, 2022: United Nations logo on the fence outside its headquarters in New York City, NY, USA. The United Nations is an intergovernmental organization.

Förra veckan fick FN:s generalsekreterare ta del av en rapport från en rådgivande högnivåpanel som han hade inrättat för att föreslå åtgärder för en mer effektiv multilateralism. I dokumentet, med titeln ”Breakthrough for People and Planet”, presenteras ett stort antal rekommendationer som rör sex ”transformativa förändringar” som panelen anser kommer att ”bidra till att hantera de utmaningar som vi står inför idag och de som väntar vid horisonten”.

Rapporten betonar behovet av att ”återskapa förtroendet” för multilateralismen genom ”inkludering och ansvarsskyldighet”, ”att återskapa balansen med naturen och tillhandahålla ren energi för alla”, att säkerställa ”hållbar finansiering”, en ”rättvis digital omställning”, ”effektiva kollektiva säkerhetsarrangemang” samt genom att stärka styrningen av ”nuvarande och framväxande transnationella risker”. Enligt panelen, förkortad HLAB (High-Level Advisory Board), måste dessa förändringar baseras på ”tio grundläggande principer” för en multilateralism som har ”människor i centrum” (people centered) och är ”representativ, transparent, rättvis, nätverksbaserad, resurssatt, uppdragsinriktad, flexibel, ansvarig och framtidsinriktad”.

FN:s generalsekreterare António Guterres (i mitten) möter Ellen Johnson Sirleaf (till vänster) och Stefan Löfven (till höger), som är medordförande för den rådgivande högnivåpanelen för effektiv multilateralism. Ordförandena överlämnar rapporten ” A Breakthrough for People and Planet: Effective and Inclusive Global Governance for Today and Future” till generalsekreteraren. Bild: UN Photo/Mark Garten

När det gäller att ”återskapa förtroendet” betonar dokumentet att det multilaterala systemet behöver ha ”människor i centrum” och att detta kräver att det är ”radikalt och systematiskt inkluderande”. Det sägs att det behövs ”meningsfulla möjligheter” för ”deltagande i det globala beslutsfattandet för alla stater, det civila samhället, aktörer inom den privata sektorn, lokala och regionala styren och andra grupper som traditionellt sett har varit utestängda från den globala styrningen”.

Inga åtgärder för att involvera medborgare och valda representanter

Rapporten föreslår bland annat att städer och subnationella regioner ska kunna delta direkt i den globala styrningen ”utan att staternas centrala roll urvattnas”. Samma sak föreslås för den privata sektorn, vars direkta deltagande enligt panelen är ”en oundviklig komponent i en mer effektiv multilateralism”. Civilsamhällets deltagande skulle kunna underlättas genom ett ”nätverk av formellt erkända kontaktpunkter för det civila samhället” inom FN.

Democracy Without Borders (DWB), en civilsamhällesorganisation som främjar global demokrati, bättre global styrning samt globalt medborgarskap, kommenterade att rapporten innehåller ”viktiga mål som förtjänar fullt stöd”, som att främja jämställdhet mellan könen och att ge civilsamhället, flyktingar och tvångsförflyttade personer, barn och ungdomar mer inflytande. Därutöver välkomnar DWB panelens uppmaning om att övergå från en ”övertro på beslut genom konsensus” till beslut genom kvalificerad majoritet.

Enligt DWB:s direktor Andreas Bummel finns det emellertid ett ”kritiskt tomrum” i rapporten. ”Medborgare och deras valda representanter är den grundläggande källan till legitimitet. De är mer än bara några intressegrupper som kan tillåtas bli bortglömda”, sade han. ”Vi beklagar att panelen har misslyckats med att ta detta i beaktande”, kommenterade han och tillade att ”rapporten är tyst om hur man bättre kan involvera medborgare och parlamentariker i FN och i multilaterala processer”.

Det är inte så här man återskapar förtroende

Med detta i åtanke är panelens rekommendationer om att stärka den privata sektorns roll ”oroväckande”. ”Vi anser att det är obalanserat att kräva att företagen ska få en plats vid förhandlingsborden och samtidigt ignorera behovet av medborgarnas deltagande och representation. Det är inte så man återskapar förtroendet”, konstaterade Bummel. 

Inom ramen för de samråd som panelen tidigare har genomfört presenterade civilsamhällets kampanj för en inkluderande global styrning, ”We The Peoples”, tre förslag: skapandet av en mekanism för medborgarinitiativ inom FN, en parlamentarisk församling inom FN samt inrättandet av ett särskilt FN-sändebud för civilsamhället. Kampanjen, som drivs gemensamt av Democracy Without Borders, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation och Democracy International, stöds av över 200 organisationer, grupper och nätverk inom civilsamhället världen över samt av ett stort antal parlamentariker. Förslagen diskuterades och fick återigen stöd i samband med en nyligen arrangerad sammankomst för företrädare för det civila samhället och experter i New York.

”I rapporten uppmanas det till en representativ och ansvarsskyldig multilateralism, funktioner som tillhandahålls av parlament på nationell nivå och av parlamentariska församlingar på regional nivå – men i rapporten nämns inte det uppenbara behovet av ett parlamentariskt organ på global nivå”, påpekade John Vlasto, ordförande för den verkställande styrelsen i World Federalist Movement-Institute for Global Policy.

Den rådgivande högnivåpanels rapport är tänkt som ett diskussionsunderlag inför FN:s toppmöte om hållbar utveckling 2023 och framtidstoppmötet 2024. I dokumentet står det att ”alla de förslag som panelen har mottagit kan hittas på vår webbplats”. I skrivande stund var detta ännu inte fallet.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.