Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Behovet av FN-reformer framhölls vid evenemang i Europa och Indien

Participants in the joint WFM-UEF event in Brussels posing for a group photo

Under de senaste veckorna har reformer av FN och den globala styrningen varit temat vid evenemang i Bryssel, Berlin, Madrid och Rennes i Europa samt i Lucknow i Indien. Evenemangen visar att experter och civilsamhälle fortsätter att engagera sig inom detta område mot bakgrund av en framväxande ”global polykris”.

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) som ett verktyg för att främja demokrati, globalt medborgarskap och ett starkare och mer inkluderande FN var ett av de ämnen som ofta berördes. 

Den 8 december firade World Federalist Movement (WFM) och Union of European Federalists (UEF) 75-årsdagen av Montreuxdeklarationen, som är ett av de båda organisationernas grundande dokument och som anger målet om en världsregering. ”Det brådskande behovet av ett nytt globalt styre” debatterades vid detta tillfälle vid ett gemensamt evenemang i Europaparlamentet i Bryssel med europaparlamentarikerna Sandro Gozi från Italien och Domènec Devesa från Spanien, UEF:s ordförande respektive vice ordförande.

I Bryssel: Fernando Iglesias, Sandro Gozi och Daphne Gogou från UEF, medarrangör av evenemanget.

Det federalistiska institutionsbyggandet fortsätter att vara av yttersta vikt

Mötet bestod av fem sessioner med över tjugo talare, bland dem WFM:s medordförande och argentinske parlamentsledamoten Fernando Iglesias samt representanter för Young World Federalists. Det rådde bred enighet om att federalistiskt institutionsbyggande och ett politiskt federalistiskt förhållningssätt till FN-reformer fortsätter att vara av yttersta vikt. Klimatkrisen och miljön lyftes fram som ett prioriterat område.

Jo Leinen, före detta ledamot av Europaparlamentet och hedersordförande för UEF, sade att FN inte är ”ändamålsenligt” och att en UNPA måste inrättas för att ge medborgarna, och inte bara medlemsstaternas regeringar, en röst i FN. Monica Frassoni, före detta europaparlamentariker och ordförande för European Center for Electoral Support, höll, liksom flera andra talare, med om att man borde inrätta en FN-församling. Enligt Frassoni bör denna kompletteras med verktyg för direkt deltagande, t.ex. slumpvis utvalda medborgarförsamlingar på global nivå. Ordföranden för WFM:s verkställande kommitté, John Vlasto, presenterade projektet ”Mobilizing an Earth Governance Alliance”, där en viktig del skulle vara att skapa mekanismer för globalt ansvarstagande.

Universalismen kan inte dödförklaras

Vid en tvådagarskonferens i Berlin som anordnades av School of Civic Education och Heinrich Böll Stiftung hölls sex paneler under det övergripande temat ”På spaning efter en förlorad universalism”. Den tidigare Moskvabaserade School for Civic Education, som grundades för trettio år sedan, har som mål att underlätta skapandet av en modern stat, rättsstatsprinciper, demokratiska institutioner och ett aktivt medborgarskap. Den har nu förbjudits att bedriva verksamhet i Ryssland.

I Berlin: Andreas Bummel, Inna Berezkina, och Yuri Senokosov 

Flera talare, bland dem Robert Skidelsky, ekonom och ledamot av det brittiska överhuset, konstaterade med tanke på de globala kriserna att styrningen måste sträcka sig bortom nationalstaten. Medan John Lloyd, redaktör på Financial Times, ifrågasatte om det finns modeller för detta, antydde Skidelsky att detta skulle kunna ta formen av global federalism. Åsikterna var delade om huruvida universalism och de gemensamma värdena finns på global nivå för att stödja en sådan utveckling. I en panel med skolans medgrundare Yury Senokosov och modererad av skolans programchef Inna Berezkina konstaterade Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, att ”universalism existerar, den är en nödvändighet och kan inte dödförklaras”. 

Han tillade dock att den liberala internationella ordning som förespråkas av USA, Europa och andra inte ska förväxlas med universalism. ”Universalism innebär att man erkänner allas lika rättigheter”, sade han, något som varken västvärlden eller andra länder hittills varit villiga att på allvar sträva efter. Som pragmatiska åtgärder med stor symbolisk betydelse för att främja det globala medborgarskapet förespråkade Bummel inrättandet av en UNPA och ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI).

En översyn av FN-stadgan före 2030?

Vid den 23:e ”International Conference of Chief Justices of the World” som anordnades av City Montessori School i Lucknow, Indien, den 16-22 november 2022, samlades deltagare från ett stort antal länder för att diskutera ”bindande världslagar och effektiv global styrning”. Konferensen har tidigare regelbundet uppmanat till inrättandet av ett världsparlament. 

Ett av talen detta år hölls av ordföranden för Global Governance Forum, Augusto Lopez-Claros. Ekonomen redogjorde för visioner om en ny världsordning efter andra världskriget och i nutid. Han framhöll den konferens för översyn av FN-stadgan som föreskrivs i artikel 109 i samma stadga och som också behandlades i en artikel som han nyligen publicerade tillsammans med Daniel Perrell, FN-representant för Baha’i International Community. Lopez-Claros föreslog att FN:s framtidstoppmöte år 2024 på sin dagordning bör ta upp frågan om när en översyn av stadgan bör hållas ”slutgiltigt, en gång för alla” och ”helst före 2030”.

Vi får inte göra oss några illusioner om vad vi står inför

Samma ämne berördes också vid ett tidigare evenemang som hölls av stiftelsen FEPS (Foundation for European Progressive Studies) i Bryssel den 7 november och som modererades av FEPS ordförande Maria João Rodrigues. Fokus var presentationen av en rapport från Stimson Center i Washington D.C. som lyfter fram tjugo globala styrningsinnovationer som föreslås inför framtidstoppmötet, en av dem är ett parlamentariskt nätverk inom FN.

Ordföranden för Stimsons program för Global Governance, Justice and Security, Richard Ponzio, framhöll som sitt huvudbudskap att ”vi får inte göra oss några illusioner om vad vi står inför om vi verkligen vill öka toppmötets ambitioner om två år”, med hänvisning till att det är ”mycket svårt att överbrygga skillnader” mellan länder i grundläggande frågor. Detta var en av anledningarna till att toppmötet flyttades fram ett år till 2024, sade han.

I Bryssel: Jo Leinen, Adam Day, Ann Linde, Richard Ponzio och Maria João Rodrigues

Andra talare var Adam Day, medansvarig för sekretariatet för FN:s rådgivande högnivåpanel för effektiv multilateralism (UN’s High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism), den tidigare svenska utrikesministern Ann Linde och Jo Leinen. Den sistnämnda, som också är Senior Fellow vid FEPS, argumenterade för en UNPA och betonade att en sådan bör övervägas vid framtidstoppmötet. Under diskussionen bekräftade Adam Day att en UNPA övervägs av den rådgivande kommittén. Som svar på en fråga från publiken, som ställdes av Augusto Lopez-Claros, bekräftade han också att frågan om en konferens för översyn av artikel 109 i stadgan kan komma att tas upp. Den rådgivande kommitténs rapport förväntas offentliggöras i april 2023.

Löftet om ”aldrig mer” har inte infriats

FN:s framgångar och misslyckanden debatterades vid ett panelsamtal som sammankallades av IE University i Madrid den 3 november med rubriken ” Rethinking UN reform: A World Parliamentary Assembly and other proposals to remake multilateralism”. Samtalet modererades av Lopez-Claros och talare var Andreas Bummel, Cristina Manzano, direktor för ESGlobal, Waya Quiviger, professor i praxis för global styrning och utveckling, och Ángel Alonso Arroba, vice dekanus för IE School of Global & Public Affairs. 

I Madrid: Augusto Lopez-Claros, Cristina Manzano, Andreas Bummel, Waya Quiviger, och Ángel Alonso

Paneldeltagarna var överens om att FN inom ramen för sina begränsade möjligheter är oumbärligt för multilateralt samarbete och för att främja fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Andreas Bummel påpekade dock att det löfte som låg till grund för FN:s grundande 1945, enligt vilket folkmord och krig ”aldrig mer” skulle tillåtas, inte har infriats och att FN har utformats på ett sådant sätt att detta inte är möjligt. Han förespråkade en omfattande översyn av FN med början i en UNPA. Det rådde enighet om att FN måste stärkas och förbättras.

Enligt Alonso Arroba var de kortsiktiga utsikterna för ett förstärkt multilateralt samarbete inte särskilt lovande. Han betonade dock att djärva förslag måste vara förberedda då det så småningom öppnas nya möjligheter.

I Rennes: workshop om en UNPA

En UNPA stod även i fokus den 26 oktober i den franska staden Rennes vid ett möte som anordnades av Democracy International som en del av det sjätte ”Rencontres européennes de la participation”, vilket samlade över 1500 deltagare. Företrädaren för Democracy Without Borders i Frankrike, François Leray, presenterade förslaget vid ett välbesökt seminarium.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.