Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Demokratin står inför en ”perfekt storm” säger ny rapport från IDEA

From the cover of “The Global State of Democracy” 2021 report of International IDEA

Nyligen publicerade International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), en ledande mellanstatlig organisation inom området för demokratistöd, sin årliga rapport om ”The Global State of Democracy” (GSoD).

Rapporten konstaterar att ”demokratin är i fara. Dess överlevnad är hotad av en perfekt storm av hot, både inifrån och från en växande våg av auktoritarism.”

Enligt rapporten var antalet länder som gick mot autokrati år 2020 för femte året i rad fler än de länder som gick i motsatt riktning. Totalt fann den att 20 länder rörde sig i riktning mot autokrati jämfört med endast 7 som upplevde demokratisk utveckling. Studien menar att ”demokratisk tillbakagång” har blivit ett allvarligt problem i några av världens största länder, inklusive Brasilien och Indien. Oroväckande nog inkluderas USA, en långvarig internationell ledstjärna för demokrati, för första gången bland dessa länder.

Countries moving towards authoritarianism, and towards democracy
Länder som rör sig mot auktoritarism respektive demokrati. Källa: GSoD 2021.

Medan demokratiska system utsattes för stor press över hela världen under 2020, slutade vissa länder att vara demokratier helt och hållet. Detta var fallet i Elfenbenskusten, Mali, Myanmar och Serbien. I Mali och Myanmar berodde förändring i regimtyp på militärkupper.

Under de senaste fem åren har det totala antalet länder som klassats som demokratier av International IDEA minskat från 104 till 98 av de totalt 165 som ingår i deras bedömning.

Number of democracies by year, 2015-2020
Antalet demokratier år för år, 2015-2020. Källa: GSoD 2021.

Demokratiska regeringar som omfamnar auktoritarism

Den fortsatta spridningen av covid-19 tvingade demokratiskt valda regeringar att utlysa nödläge och genomföra åtgärder i autokratisk stil, nedstängningar och restriktioner för rörelse och yttrandefrihet för att skydda folkhälsan eller bekämpa spridningen av desinformation. Även om många av dessa åtgärder verkligen var nödvändiga, bidrog de i hög grad till den våg av ”demokratisk erosion” som bevittnats över hela världen. Enligt rapporten vidtog minst 64 procent av länderna åtgärder som ansågs oproportionerliga som svar på krisen.

Dessa ålägganden kan innebära ett existentiellt hot mot demokratin, hävdar studien. Enligt International IDEA:s generalsekreterare Kevin Casas-Zamora “kommer de politiska och sociala brister som avslöjas av pandemin driva fler människor till populistiska och auktoritära ledare som sällan levererar hållbara lösningar för medborgarnas oro”.

Map of regime types
Befolknings-viktad karta över regimtyper. Källa: GSoD 2021.

Ett antal demokratier anpassade sig dock snabbt till situationen genom att påskynda utvecklingen av nya metoder, som digital röstning. Andra länder som Sverige och USA gjorde demokrati till en utrikespolitisk prioritet. Toppmötet för demokrati som USA:s president Biden stod värd för 9-10 december avsåg att främja multilateralism och bidra till att trycka tillbaka den framskridande vågen av auktoritarism.

Integriteten i demokratiska val alltmer ifrågasatt

De nya utmaningar som pandemin har rest har åtföljts av ofta grundlösa ifrågasättanden av integriteten i valprocessen, särskilt i USA. Rapporten noterar att dessa anklagelser har haft en ”spillover-effekt” till andra länder som Brasilien, Mexiko, Peru och Myanmar.

Rapporten säger emellertid att totalt 10 demokratier faktiskt har sett en nedgång i ”Rena Val” (Clean Elections) – det vill säga i vilken utsträckning ett val är fritt och rättvist – under de senaste fem åren. Denna försämring har skett parallellt med en betydande minskning av medborgerliga friheter, särskilt yttrandefriheten. Oroväckande nog har antalet demokratier som uppnått framsteg vad det gäller valprocessens kvalitet passerats av det antal som har drabbats av tillbakagångar.

Number of democracies with statistically significant advances and declines in Clean Elections in the previous five years, 1980 - 2020
Antalet demokratier med statistiskt signifikant framgång respektive tillbakagång i Rena Val under de senaste 5 åren, 1980-2020. Källa: GSoD 2021.

En parallell nedgång i den stödjande infrastruktur som behövs för trovärdiga val har ökat trycket på både nya och gamla demokratier runt om i världen, särskilt i Serbien som gick från att vara en demokrati till en hybridregim 2020.

I länder där rena val och demokrati till stor del saknas – som Vitryssland, Kuba, Eswatini, Myanmar och Sudan – har prodemokratiska rörelser trotsat förtryck och i andra har medborgaraktivism använts för att ta itu med angelägna frågor som klimatförändringar. Mer än 80 länder har upplevt protester och medborgaraktioner av olika slag, konstaterar rapporten.

Samtidigt som rapporten målar upp en alarmerande bild av demokratin globalt, föreslår den också hur regeringar över hela världen kan angripa denna ”demokratiska tillbakagång”. Genom att till exempel arbeta tillsammans för att stödja mer hållbara sociala kontrakt och institutionella politiska reformer kan de hejda auktoritarismens gradvisa tillväxt och vända den demokratiska nedgången.

Colm Lehane
Colm Lehane is a communications and media professional who currently works as a Content and Social Media Consultant with Democracy Without Borders. He holds a Master's Degree in Government and Public Policy from University College Cork.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.