Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Jemen: Miljontals riskerar att svälta då FN saknar medel

The war in Yemen is having a desastrous impact on the population. Image: child looking at rubble in

FN:s givarkonferens till Jemen den 1 mars 2021, initierad av Sverige och Schweiz, innebar ett viktigt tillfälle för regeringarna att förbinda sig till frivilliga insatser till stöd för det jemenitiska folket, som redan har lidit svårt till följd av en sex år lång människoskapad katastrof. Med fem miljoner människor som för närvarande befinner sig på gränsen till svält och med mer än två tredjedelar av landets befolkning i behov av humanitärt bistånd eller skydd kunde situationen inte vara mer akut.

Resultatet från konferensen en besvikelse

FN:s generalsekreterare António Guterres beskrev utfallet av givarkonferensen som “en besvikelse” efter att åtagandena uppgått till mindre än förra årets humanitära insatser, och en miljard dollar mindre än de summor som togs upp 2019. Enligt FN behövs 3,85 miljarder dollar för att avvärja storskalig hungersnöd. Så här långt uppgår de totala åtagandena till endast 1,7 miljarder dollar. Den humanitära finansieringen år 2020 beräknas endast ha täckt hälften av vad som behövdes och bara hälften av det belopp som samlades in året innan.

Trots pågående humanitärt stöd lever 16,2 miljoner jemeniter med osäker tillgång till livsmedel och situationen är den värsta humanitära krisen i världen. Undernäringstalen bland kvinnor och barn förblir bland de högsta över hela världen, med 1,2 miljoner gravida eller ammande kvinnor och 2,3 miljoner barn under 5 år i behov av behandling för akut undernäring.

FN:s generalsekreterare António Guterres (vänster) och Mark Lowcock, undergeneralsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, deltar i givarkonferensen till Jemen 1 mars 2021. Bild: UN Photo/Evan Schneider

”Detta är en katastrof, det här är en tickande tidsbomb och världen måste agera nu”, sa Tomson Phiri, en talesman för FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) vid en presskonferens i Genève för tre månader sedan.

Med målet att förse 13 miljoner av de mest utsatta människorna varje månad med mat är WFP:s katastrofinsats i Jemen den största någonstans i världen. Den humanitära situationen i Jemen är extremt ömtålig och varje störning i försörjningsleden av kritiska förnödenheter som mat, bränsle och läkemedel riskererar att föra miljoner människor nära svält och död.

Enligt FN:s flyktingbyrå UNHCR visade en FN-undersökning om livsmedelssäkerhet i Jemen i december att risken för ”svältliknande” förhållanden ökade. Eftersom det humanitära svaret är underfinansierat, syns ingen förbättring.

FN är inte oberoende

Situationen i Jemen blottlägger FN:s oförmåga och stora brister i hur världen styrs. Jemens folk riskerar inte svält på grund av att världens folk önskar att de svälter utan på grund av dynamiken och strukturen i det internationella systemet. Ingen av världens suveräna stater tjänar mänsklighetens gemensamma intresse. Deras mål är att värna sina nationella intressen i en konkurrensutsatt värld, och de är inte bundna av bindande regler för att ta itu med klimatförändringar, kärnvapenspridning eller ens en grundläggande mänsklig rättighet som mat.

FN och dess organ är inte oberoende organisationer som kan hantera frågor av globalt intresse utan bara medlemsstaternas instrument. Det finns inga oberoende finansieringskällor för att genomföra FN:s verksamhet som är nästan helt beroende av medlemsstaternas bidrag. När det gäller humanitärt bistånd är dessa bidrag helt frivilliga.

Kommittén för världens livsmedelssäkerhet

Framåt behöver de mest utsatta en starkare röst på den globala nivån. Inom livsmedelspolitiken har kommittén för världens livsmedelssäkerhet (CFS) gjort lovande insaster. Kommittén, som inrättades vid World Food Conference 1974, har antagit ett multi-stakeholder-tillvägagångssätt som samlar ett stort antal intressenter från FN-institutioner, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut, filantropiska stiftelser och regeringar.

Trots dess framgångar med att basera överläggningar om den globala livsmedelspolitiken på en bred grund, måste mer göras för att involvera valda parlamentariker och för att främja institutionella reformer. Organisationer i civilsamhället har också uttryckt oro över att företag, stater och människor ges samma röst och suddar ut skillnaden mellan offentliga och privata intressen.

Därutöver är finansieringsmekanismen en nyckelfråga. På grund av avsaknad av frivilliga bidrag har kommittén blivit underfinansierad och lider av underskott.

En demokratisk världsfederation

I slutändan måste vi övervinna konkurrensen mellan suveräna nationer och sätta mänsklighetens gemensamma intresse och behoven hos de mest utsatta i centrum. Vägen till att uppnå detta och att effektivt hantera globala utmaningar som svält och klimatförändringar är att skapa en demokratisk världsfederation med ansvarig styrning på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå.

Detta inkluderar möjligheten att inrätta oberoende finansieringskällor, till exempel genom global beskattning. Med tanke på hur vårt kollektiva välbefinnande nu är beroende av säkert tillhandahållande och reglering av system för global välfärd, är det avgörande att säkra nödvändiga medel för att möta dessa mål. Att göra detta beroende av den politiska viljan och resurserna hos nationalstater räcker inte.

Pragmatiska steg måste tas nu

Det jemenitiska folket kan förstås inte vänta på en världsfederation, och akuta insatser måste fortsätta för att förhindra den omedelbara krisen.

Samtidigt är pragmatiska steg mot institutionell förändring möjliga. Trots utmaningar har förslaget om att inrätta en  parlamentarisk församling inom FN (UNPA) uppnått ett omfattande politiskt stöd från parlamentariker, icke-statliga organisationer och engagerade medborgare.

Tanken är att en UNPA ska fungera som en oberoende vakthund i FN-systemet och som en demokratisk återspegling av mångfalden av den allmänna opinionen i världen genom medborgarvalda representanter som inte är ansvariga inför nationella regeringar.

Denna församling kommer bland annat göra det möjligt att ge en starkare global röst till dem som drabbas av hunger och undernäring och småjordbrukare. En UNPA innebär ett första steg mot ett verkligt globalt parlament.

Världen är i stort behov av en motor för att främja politisk förändring och hjälpa till att övervinna rådande dödläge. Det kräver en institutionell väg som leder till en fredlig, rättvis och hållbar värld. En UNPA kan vara denna motor. Ju mer vi skjuter upp en mer livskraftig lösning desto längre kommer det också att dröja innan vi kan förhindra situationer som den humanitära krisen i Jemen.

Brian Son
Brian Son is a PhD student at the University of Cambridge who is looking into food security governance
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.