Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Den globala styrningen av AI och en parlamentarisk församling inom FN

Symbolic image of digital neural networks. Source/license: Shutterstock

Artificiell intelligens (AI) spelar en allt mer dominerande roll i människors liv runt om i världen. Det är emellertid anmärkningsvärt hur lite AI ännu har blivit föremål för styrning, och än mindre för global styrning. Det finns starka argument för upprättandet av en FN-instans för hanteringen av artificiell intelligens. En sådan instans bör omfatta ett tillsynsorgan som kan ge demokratisk inblick.

Behovet av en FN-instans om Artificiell intelligens

AI har stora värden att erbjuda mänskligheten, såsom förbättrad effektivitet, nya möjligheter och lösningar på komplexa problem. En snabbt växande AI-industri utvecklas och tillämpar AI inom alla områden av världsekonomin. Då dess kapacitet fortsätter att växa kan denna utveckling visa sig bli lika transformativ som elektrifieringen och spridningen av billigt bränsle var på 1900-talet, vilket inledde en era av överflöd, längre och friskare liv och en högre grad av förverkligande av mänskliga rättigheter.

Ny publikation: Effective, Timely and Global: the urgent need for good Global Governance of AI: Report by the Transnational Working Group on AI and Disruptive Technologies of the World Federalist Movement-Institute for Global Policy, december 2020

AI medför dock också nya problem och hot. Tillämpningen av AI och uppmärksamhetsstyrda algoritmer har skapat kommersiella imperier som prioriterar lögner framför sanning, driver fram splittring och underminerar demokratin. Inom den militära sfären kan kärnvapensystemens ökande beroende av AI, där till exempel radarsignaler kan visa sig vara felaktiga och utgöra ytterligare risker, och utvecklingen av autonoma vapensystem eller “mördarrobotar” (Lethal Autonomous Robots, LAR), utgör en ny nivå av krigföring i stort behov av styrning.

Den medellångsiktiga effekten av AI på arbetsmarknaden är inte klarlagd, men de flesta ekonomiska prognosmakare tenderar att se AI-revolutionen som annorlunda än tidigare revolutioner (t.ex. jordbruks-, industri- och informationsrevolutionen). En stor långsiktig inverkan på arbetsmarknaden förväntas leda till en radikal minskning av arbetade timmar i många delar av ekonomin (antingen genom högre arbetslöshet eller genom tvingat deltidsarbete). En plan behöver komma på plats för att framgångsrikt hantera dessa förändringar och göra det möjligt för människor att blomstra, oavsett om de är anställda, arbetar deltid eller är arbetslösa.

Då AI fortsätter utvecklas mot ett stadium av ”superintelligens” är det absolut nödvändigt att utforma AI på ett säkert sätt. Det är inte säkert att det kommer att bli möjligt att bibehålla kontrollen över målen för en superintelligens. Vissa möjliga lösningar är tänkbara men de är extremt svåra: de kommer att kräva en stark global styrning för att genomföra de nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsåtgärder som vidtas nu.

Vägen till en global instans för styrningen av AI

Liksom i många områden av mänsklig verksamhet kräver frågor som inte är bundna till geografi eller jurisdiktion globala svar. En ny rapport, Effective, Timely and Global: the urgent need for good Global Governance of AI, rekommenderar att det under de närmast kommande åren utvecklas en FN-ramkonvention om AI (UNFCAI), följt av ett protokoll om AI. De förhandlingar som för närvarande pågår inom olika internationella organ bör fortsätta i linje med denna uppfattning.

För att bereda vägen, kanske med FN-generalsekreterarens nya rådgivande styrelse för globalt AI-samarbete som språngbräda, föreslås att en världskonferens om AI med flera intressenter ska organiseras 2023, vilken i sin tur leder till utnämningen av en internationell förhandlingskommitté. Nya organ föreslås i form av en mellanstatlig panel om AI (för att ge vetenskaplig, teknisk och politisk rådgivning till UNFCAI), en global myndighet för AI som tillhandahåller ett granskningssystem (inklusive av de militära aspekterna) och ett tillsynsorgan som kan tillföra en demokratisk dimension.

Vilken typ av tillsynsorgan behövs?

En sådan instans bör vara föremål för tillsyn, granskning och demokratiska insatser från en parlamentarisk församling. Den funktionen skulle kunna tillhandahållas av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) om en sådan existerade – men för tillfället är detta inte fallet. I avvaktan på upprättandet av en UNPA föreslås en sådan parlamentarisk tillsyn tillhandahållas av en särskild AI-församling, som en del av FN:s AI-instans.

Med inrättandet av en UNPA skulle AI-församlingens roll kunna tas över av UNPA:n och ge en mer samordnad parlamentarisk tillsyn över globala angelägenheter. En klausul om detta kan faktiskt ingå i FN:s ramkonvention om AI.

Robert Whitfield
Robert Whitfield is chair of the One World Trust in the UK and of the Transnational Working Group on AI and Disruptive Technologies of the World Federalist Movement-Institute for Global Policy
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.