Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Ungdomar presenterar plan för en hållbar värld och global demokrati

Lansering av boken "Ihr habt Keinen plan-Darum Machen Wir einen" ("Ni har ingen plan så vi gör en") i november 2019 i Berlin. Bild: © Julia Baier

2019, ett politiskt turbulent och händelserikt år, ligger nu bakom oss. Runt om i världen tog miljontals unga människor ställning till klimatkrisen och engagerade sig i protester mot planlös politik, ointresse för vetenskap och framtida generationers rättigheter och intressen. Med tanke på det faktum att vi talar om en fråga som hotar inte mindre än mänsklighetens existens, är detta bra.

Men klimatdebatten har också avslöjat att en lösning på vår tids utmaningar inte kan begränsas till att minska utsläppen av växthusgaser. För att upprätta en dekarboniserad världsordning baserad på rättvisa, där alla människor kan leva tillsammans fredligt och åtnjuta samma rättigheter, behöver vi en hel rad åtgärder – små och stora, revolutionära och sedan länge behövliga, från lokal till global nivå.

Vi gjorde en plan – och skrev en bok

Eftersom politiska beslutsfattare, – i allmänhet utan motstånd från äldre generationer – har misslyckats med att lägga fram en plan som kan hantera problem som har varit välkända i årtionden, bestämde vi oss för att utveckla en sådan plan i en bok publicerad i november förra året. Vi som står bakom skriften är åtta unga aktivister i Tyskland, alla engagerade i olika initiativ, organisationer eller politiska partier som har förenats genom Generationsstiftelsens ungdomsråd, en Berlin-baserad lobbyorganisation för framtida generationer.

Boken blev omedelbart en bästsäljare i Tyskland.

Vår plan omfattar tio tematiska områden som alla är sammanflätade. Vi behandlar till exempel inte bara klimatkrisen och den överhängande ekologiska kollapsen, utan även frågor som inkluderar ekonomiska system, framtida arbete, demokrati, mänskliga rättigheter och digitalisering. Tillsammans med en kritisk analys av status quo i varje ämnesområde, innehåller boken 100 åtgärder som vi föreslår snarast bör vidtas. Denna plan kom inte ur tomma intet. De flesta av idéerna har utvecklats och utarbetats av andra före oss, och hela planen diskuterades och samordnades med experter inom varje område. 

Demokratin måste reformeras – på alla nivåer 

En av de centrala slutsatserna visade sig vara att många av lösningarna för närvarande blockeras av brist på adekvata demokratiska strukturer. Detta börjar på regional eller nationell nivå, som exempelvis i Tyskland där 13 miljoner personer saknar rösträtt på grund av att de är under 18 år. Hur kan vi då se till att ungdomars intressen representeras i politiken? Men eftersom klimatet och miljökrisen, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i försörjningskedjor, migrationsströmmarna och de stora företagens ”hunger efter data” – för att bara nämna några av utmaningarna i det tjugoförsta århundradet – är transnationella till sin natur, får demokratin inte göra halt vid nationsgränserna. 

Det är uppenbart att det finns ett behov av en förändring av de globala styrningsstrukturerna för att effektivt ta itu med denna utveckling och skapa en starkt ramverk för en kollektivt överenskommen riktning för vår planet. En titt på verkligheten i internationell politik visar att nuvarande strategier inte fungerar. Utöver det faktum att ett forum som G20 aldrig har fått någon demokratisk legitimitet alls, misslyckas det också helt enkelt med att uppnå den rättvisa det påstår sig vara en garant för. Det är Förenta Nationerna som bör företräda världsbefolkningens intressen. Men inte ens FN har kunnat lösa global orättvisa, fattigdom och klimatkrisen under många decennier. Detta kommer inte som någon överraskning, eftersom organisationen saknar demokratisk legitimitet och makt att verkställa sina beslut.

På väg mot global demokrati 

Att ge makten till folket, inom och bortom nationalstaten – så kan vårt kapitel om global demokrati sammanfattas. Ett världsmedborgarinitiativ möjliggör direkt politiskt deltagande för världsmedborgare i världspolitiken. Människor från hela världen kan gå samman och lansera initiativ. När tillräckligt stöd för ett särskilt problem har tagits upp måste FN ta itu med det.

Detta är dock bara ett första steg. Institutionella förändringar har varit behövliga sedan länge. Dessa inbegriper en reform av Säkerhetsrådet och fler befogenheter till FN. Målet är ett demokratiskt valt världsparlament. Tillsammans med Generalförsamlingen, skulle det ha befogenhet att stifta globala lagar som är demokratiskt legitimerade och verkställbara. En global konstitution skulle garantera universella och okränkbara rättigheter. Även om stater skulle förlora sin suveränitet över globala frågor (som de ändå inte kan hantera), skulle de behålla suveränitet över nationella frågor (som de kan hantera). Med denna form av styrning, skulle de globala utmaningarna i det 21:a århundradet äntligen kunna lösas globalt, med deltagande av de som påverkas, dvs. alla.

Vilka andra planer finns?

Människor tenderar att avfärda kravet om ett världsparlament som föreslås i vår bok som orealistiskt. Det är sant att en sådan genomgripande reform inte kommer att förverkligas över en natt, men det finns steg som är möjliga att ta redan idag, såsom upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Dessutom är vår plan inte skriven i sten. Vi vill att människor skall vara oense och presentera sina egna planer, så länge de leder till samma icke förhandlingsbara mål: en hållbar och rättvisare värld. Men vad vi vet finns det inga andra genomförbara planer som återspeglar och balanserar alla människors intressen utan att också omstrukturera den globala styrningen. Det nuvarande systemet har nått sina gränser.

Jakob Nehls
Jakob Nehls, born 1994, studies Human Rights and Politics in London. In the context of his work for Amnesty International he defends the human rights interests of the young generation.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.